R és python

Egy rövid project (twitter sentiment analysis with vaderSentiment method) keretein belül az rPython csomagot használtuk és az ezzel kapcsolatos tapasztalatot szeretnénk most megosztani.

A project során tweet-ket gyűjtöttünk és egy adattáblába szerveztük őket. Ezután a python nyelven megírt VaderSentiment módszerrel elemeztük a tweeteket. A módszer lényege, hogy egy adott szöveget a benne lévő szavak, hangulatjelek és egyéb más rövidítések (pl.: LOL stb.) alapján számít ki 4 értéket (negatív, neutrális, pozitív és összesített).

Egy példa, a kapcsos zárójelben a számított értékek:

“VADER is smart, handsome, and funny.”
{‘neg’: 0.0, ‘neu’: 0.254, ‘pos’: 0.746, ‘compound’: 0.8316}

Értékelés:

A mondatban nem volt negatív töltésű rész. Körülbelül a szöveg ~25%-a semleges, míg a maradék ~75% pozitív kincsengésű volt. Összességében a normalizált “compound” érték 0.83 volt (-1 és 1 között lehet). Ha > 0.05, akkor pozitív, ha < -0.05, akkor negatív töltöttségű a szöveg. Ha ez az érték -0.05 és 0.05 között van, akkor semlegesnek tekinthető. Bővebb leírás itt.

50 darab tweet a #ecology tag-re keresve….adat

01
# rPython csomag betöltése
02
library(rPython)
03
 
04
# a tweet-ek behívása
05
tweet<-as.character(readLines("tweet_data.txt"))
06
 
07
# a tweet-ek tisztítása: #,@ jelek törlése a szövegekből.
08
tweet<-gsub("#","",tweet)
09
tweet<-gsub("@","",tweet)
10
tweet<-gsub("\"","",tweet)
11
tweet<-gsub("\n","",tweet)
12
 
13
# a változó átalakítása, hogy a python scriptbe tudjuk ágyazni
14
# idézőjeleket teszünk a tweet-ek elejére és végére
15
tweet<-paste("\"",tweet,"\"",sep="")
16
# vessző hozzáfűzése minden tweet végéhez az idézőjel után, 
17
# kivéve az utolsó sornál
18
tweet[1:(length(tweet)-1)]<-paste(tweet[1:(length(tweet)-1)],",",sep="")
19
 
20
# python fájl kiírása egy fájlba
21
# a számított értékeket először a "bs" változóba tároljuk, majd
22
# a "mylist" listába gyűjtjük össze az összeset és ezt adjuk át az R-nek
23
fajl<-"tweet_vaderSentiment.py"
24
cat("from vaderSentiment.vaderSentiment import sentiment as vaderSentiment\n", file =fajl)
25
cat("sentences = [\n",file=fajl,append=T)
26
cat(paste(" ",tweet,sep="\n"),file=fajl,append=T)
27
cat(" \n",file=fajl,append=T)
28
cat(" ]\n",file=fajl,append=T)
29
cat("mylist=[]\n",file=fajl,append=T)
30
cat("for sentence in sentences:\n",file=fajl,append=T)
31
cat(" bs=vaderSentiment(sentence)\n",file=fajl,append=T)
32
cat(" mylist.append(bs)\n",file=fajl,append=T)
33
 
34
# python kód betöltése és futtatása
35
python.load("tweet_vaderSentiment.py")
36
# az eredmények átemelése R-be
37
res.tweet<-python.get("mylist")
38
# az adatok adattáblába rendezése
39
res.tweet<-as.data.frame(do.call(rbind,res.tweet))
40
 
41
# az összesített eredmények egyszerű ábrázolása
42
plot(res.tweet$compound,main="Results of Vader Sentiment analysis",xlab="",ylab="compound values")
43
abline(h=0.05,col="red")
44
abline(h=-0.05,col="red")
45
text(50,-0.7,"negative")
46
text(50,0.8,"positive")
47
text(2,0.08,"neutral")

res_tweet

Az R és a python együttes használatával egy olyan eszköztárat kapunk, amivel gyakorlatilag bármilyen problémát meg lehet oldani! 🙂

ShinyR bevezetés

A Shiny egy az R-hez kifejlesztett keretrendszer, amellyel egyszerűen keszíthetünk dinamikus weboldalakat. További, és részletes leírás az Shiny R oldalán.

Kezdjünk egy egyszerű példával 🙂
Bővebb részletesebb leírás hamarosan 🙂

Minimum két fájl szükséges a Shiny használatához:

ui.R – user-interface: ez fogja a böngészőben megjeleníteni, amit szeretnénk
server.R – server-interface: ez végzi a szerver oldali számításokat, ami dinamikusan változik és az ui.R megjeleníti az eredményt.

A fentebbi példához tartozó R scriptek.

##### server.R #####

01
02
# shiny és a csomagok betöltése
03
# datasets (ehhez a példához innen veszük az adatokat)
04
library(shiny)
05
library(datasets)
06
 
07
# a "shinyServer" definiálása, amihez meg kell adni az in-, és output elemeket
08
# output elemként egy barplot-ot fogunk megadni
09
shinyServer(function(input, output) {
10
 
11
 # elkészítjük az ábrát, barplot-ot 
12
 # majd a renderPlot funkcióval átadjuk az output-nak
13
 output$phonePlot <- renderPlot({
14
 
15
  # Barplot készítése
16
  barplot(WorldPhones[,input$region]*1000,
17
      main=input$region,
18
      ylab="Telefonok száma",
19
      xlab="Év")
20
 })
21
})
22

##### ui.r #####

01
02
library(shiny)
03
library(datasets)
04
 
05
# Létrehozzuk az UI-it (User Interface).
06
shinyUI(
07
 fluidPage(
08
  # itt megadjuk az oldal címét
09
  titlePanel("Telefonok megoszlása"),
10
  # Oldalbár készítése
11
  sidebarLayout(
12
   # ebben az esetben az odalbárba 1 input elemet adunk meg
13
   sidebarPanel(
14
    selectInput("region", "Régió:",
15
          # itt adjuk meg, hogy mik közül lehessen választani
16
          choices=colnames(WorldPhones)),
17
    helpText("Data from AT&T (1961) The World's Telephones.")
18
   ),
19
 
20
   # elkészítjük a "mainPanel"-re az ábrát
21
   mainPanel(
22
    plotOutput("phonePlot")
23
   )
24
  )
25
 )
26
)
27

Adatok importálása

Adatainkat sokféleképpen importálhatjuk, ezek közül mutatunk néhányat példát.

01
02
# ha csv (comma separeted values) formátumba vannak az adatok
03
# a header=TRUE csak akkor szükséges, ha fejléc is van
04
df<-read.csv("sample.csv", header=TRUE)
05
 
06
# ha egy sima txt-ben vannak az adatok és tabulator a szeparatorunk ("\t")
07
df<read.table("sample.txt",header=TRUE,sep="\t")
08
 
09
# ha xlsx-ben tároljuk az adatokat, akkor egy lehetséges megoldás, hogy
10
# először behívjuk az XLConnect csomagot
11
# betöltjük az xlsx fájlt, majd végül az adott munkalapot
12
library(XLConnect)
13
wb<-loadWorkbook("sample.xlsx", create = FALSE)
14
df<-readWorksheet(wb, sheet = "Sheet1")
15
 
16
# ha json (JavaScript Object Notation) formátumba vannak rendezve az adatok:
17
library(rjson)
18
df<-fromJSON(file="sample.json")
19
 
20
# ha mysql adatbázisban vannak az adataink
21
# akkor a RMySQL lehet a segítségünkre
22
library(RMySQL)
23
mydb<-dbConnect(MySQL(),user="root",password="pass",dbname="sampleDB",host="localhost")
24
df<-dbReadTable(mydb, "adattabla_neve")
25

Felhasznált adatok:
sample.csv
sample.txt
sample.xlsx
sample.json

Természetesen ezek mellett még számos más lehetőség is van 🙂

Parallel

Nagyon sok érdekes és hasznos csomag található meg a CRAN-on, ezek közül szeretnénk bemutatni párat. Először a parallel csomagot, amivel egyszerre több szálon futtathatunk elemzéseket. Ehhez az mclapply() függvényre lesz szükségünk:

parancs: mclapply(adat,function(x) végrehajtandó feladat)

1. adat = ez lesz az, amin lefut a “végrehajtandó feladat

2. a function(x) utáni rész mondja meg, hogy mi lesz a “végrehajtandó feladat

3. végrehajtandó feladat

01
02
library(parallel)
03
 
04
# példa (1):
05
system.time(mclapply(1:2, function(x) Sys.sleep(5)))
06
# user  system elapsed 
07
# 0.008  0.015  5.016
08
 
09
# példa (2):
10
adat<-1:2
11
alvas<-function(x){Sys.sleep(5)}
12
system.time(mclapply(adat,function(x) alvas(x)))
13
# user  system elapsed 
14
# 0.014  0.011  5.013
15

A példa (2)-ben egy saját függvényt készítettünk, majd hívtunk meg. Saját függvénnyel gyakorlatilag bármit többszálúsíthatunk. 🙂

Ilyen egyszerű 🙂 Legalábbis Linuxos rendszer alatt 🙁

A Windows-os rendszer másképpen kezeli a többmagos rendszereket, ezért módosítani kell az mclapply()-t. Ezt az alábbi link segítségével tehetjük meg:

Módosított mclapply()

Egyszerűen behívjuk az R-be a linken megadottakat és máris működni fog Windows alatt is 😀